به عمل کار برآید به سخندانی نیست!​

به کارویژه خوش آمدید

برای آنکه بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم باید اطلاعات درستی از ابعاد مختلف موضوع داشته باشیم. این امر برای مدیرانی که مفهوم چابکی در فضای بازار را درک می کنند بسیار معنا دار است. به همین جهت شرکت ها برای رقابت و چابکی از دو تکنیک تحلیل سریع و برون سپاری استفاده می کنند.  

   تحلیل کسب‌وکار یکی از مفاهیمی است که این روزها اغلب در بازارهای نوین کسب و کار بسیار از آن نام برده می شود و به مدیران کمک می کند تا اطلاعات مناسبی از فضای شرکت و بازار در اختیار داشته باشند تا بدین ترتیب توسعه پایدار خود را رقم بزنند. تیم کارویژه با تخصص تحلیل و توسعه یکپارچه کسب‌وکار (بر اساس دانش تجربی و علمی متناسب با استاندارد جهانی) این فرصت را در اختیار مدیران قرار می دهد.

Previous slide
Next slide

خدمات کارویژه (شرکتی)

تحلیل سطحی کسب و کار (BBA)

فرآیند تحلیل سطحی یا "Basic Business Analysis" خدمتی رایگان (به مدت محدود) از سوی تیم حرفه ای ما در کارویژه است که در بازه زمانی یک هفته ای انجام می شود و نقاط استراتژیک احتمالی برای رشد شرکت شما را ارائه می کند.

تحلیل عمیق کسب و کار (DBA)

در این فرآیند "Deep Business Analysis" تیم متخصص ما در کارویژه بعداز حدود یک ماه تحلیل عمیق فضای شرکت شما، سرنخ هایی به شما ارائه می کند که می توانید به راحتی کسب و کار خود را توسعه دهید و درآمد خود را افزایش دهید.

تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار (IBAD)

جامع ترین خدمت تیم حرفه ای ما در کارویژه تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار یا "Integrated Business Analysis and Development" می باشد. در بازه بیش از 3 ماه انجام می شود و کارویژه عهده دار و مجری تحلیل و حتی توسعه شرکت تا حصول نتیجه می باشد.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه