عنوان‌ها

رویکردی جامع به آینده نگاری استراتژیک: یک سیستم پشتیبان آینده نگاری برای نیروهای مسلح فدرال آلمان

چکیده

سازمان های بطور فزاینده با محیط های پویا روبرو می شوند، که در آن تغییرات غیر منتظره به صورت نرمال بیشتر از تغییرات مورد انتظار است. آینده نگاری استراتژیک از روش های مختلفی برای ارزیابی اتفاقات ممکن آینده استفاده می کند. ترکیب روش های متخلف آینده نگاری و یکپارچه سازی نظرات متخصصان، فرآیند آینده نگاری استراتژیک را به یک ابزار قدرتمند اما بزرگ تبدیل کرده است. سیستم های IT می توانند به ارزیابی رشد پیچیدگی روش های آینده نگاری استراتژیک کمک نماید. در حال حاضر، سیستم های IT می توانند به طور ویژه ای روش های آینده نگاری استراتژیک مختلف و فعالیت های آینده نگاری را؛ حمایت کند، اما این ها عموما بر کاربرد های بسته متمرکز می شوند تا اینکه راه حلی کلی را ارائه نمایند.

این مقاله به سیستم های پشتیبان آینده نگاری با استفاده از مستند سازی و نشان دادن توسعه و اجرای سیستم های پشتیبان آینده نگاری مناسب برای نیروه های مسلح فدرال آلمان؛ کمک می نماید. ما یک طرح تحقیق محور را به جهت سیستم های پشتیبان آینده نگاری و نشان دادن اینکه چگونه سیستم ما به مسائل مطرح شده در تحقیق می پردازد را ؛ ایجاد کردیم. سیستم ما یک رویکرد کلی برای آینده نگاری استراتژیک ترکیبی با قواعد را به منظور فرآیند آینده نگاری، ترکیب روش های آینده نگاری، مکانیزم هایی برای استفاده مجدد از نتایج فعالیت های آینده نگاری و تصمیم گیری مشترک؛ ارائه می نماید.

مقدمه

مدیریت استرتژیک اثر بخش بر توانایی شرکت در کشف روند ها، ریسک ها ، بحران ها و دیگر تغییرات غیر منتظره و مورد انتظار، ارزیابی و الویت بندی و و پاسخگویی بوسیله اختصاص منابع شرکت؛ متکی است. آیندن نگاری استراتژیک این امکان را میدهد که توسعه پتانسل آینده را در محیط کسب و کار، بازار یا تکنولوژی تحلیل کنیم و این به منظور تعیین پیامد های آن برای مدیریت می باشد. در این مقاله آینده نگاری استراتژیک به عنوان ابزاری جهت تعریف ویژه و مشخص از آیندۀ محتمل و مطلوب و همچنین امکان مقابله با تحولات آینده؛ می باشد. مشخصا پیش بینی با دقت آینده غیر ممکن است اما پیچیدگی ها و عدم قطعیت های آینده می تواند کاهش یابد یا حداقل به وسیله شناسایی و تحلیل پارمتر های مختلف گذشته و حاضر، پیش بینی شود. آینده نگاری استراتژیک روش هایی را برای  بهره برداری از دانش فنی افراد با زمینه ها و تخصص های مختلف  ؛ ارائه می نماید.  تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حال حاضر برای استفاده در آینده نگاری استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال: در ارائه ویژگی هایی نظیر مدیریت پروژه یکپارچه یا برای تخصیص دانش افراد به روش آینده نگاری مشخص؛ استفاده می شود. ICT همچنین به طور گسترده برای جمع آوری دیتا، تحلیل دیتا یا  یکپارچه سازی ورودی ها از تخصص های پراکنده جغرافیایی؛ مورد استفاده قرار می گیرد.

علی رغم تمام کاربرد های ICT در حال حاضر هیچ مجموعه کاملی از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود ندارد که از فعالست های مختلف آینده نگاریاستراتژیک حمایت نماید. برای مثال، توسعه گزینه های آینده معمولا به کارگاه های آموزشی یا روش های وقت گیر دیگر سپرده می شود.

نیروهای مسلح آلمان (Bundeswehr) یک بخش وظیفه ای تحلیل آینده نگاری اختصاصی با نگهداری پیامدهای امنیتی سیاسی دارد. این بخش با استفاده از افسران و محققان غیر نظامی با پیشینه های مختلف مجهز شده است (بیولوژی، علوم سیاسی، مهندسی، اقتصاد و ..) که به طور منظم از جریان ثابت تفکرات نو اطمینان حاصل می نمایند. همچنین این بخش با همکاران خارجی به منظور مقابله با شکاف های موجود در دانش کارکنان همکاری می نمایند. در یک تحقیقی که اخیرا در مورد آینده افریقای شمالی و خاورمیانه صورت گرفته است، (MENA) متخصصین موسسات مختلفی جهت بررسی حوزه های مختلف  این مطالعه گرد هم آورده شدند. این مطالعه به در حالی که موفقیت آمیز بود در 4 بخش برجسته از روش آینده نگاری نیروهای مسلح آلمان ؛ کاستی و کمبود داشت.

 • هیچ فرآیند آینده نگری جامعی با مجموعه ای از روش های مناسب وجود ندارد، بنابراین نتایج پایایی ندارند و قابل اعتماد نیستند.
 • بسیاری از روش های آینده نگاری نیازمند اطلاعات وسیعی هستند. پردازش این اطلاعات بسیار وقت گیر و پراز خطا می باشد.
 • دانش بدست آمدهدر دوره دیگر پروژه های آینده نگاری به صورت ساختارمند مستند سازی نشده است، استفاده مجدد از اطلاعات بدست آمده از پروژه های قبلی بسیار مشکل است.
 • پراکندگی جغرافیایی متخصصین فرایند تصمیم گیری را بسیار مشکل کرده است.

در نتیجه، آماده سازی یک فرایند آینده نگاری منعطف، اجازه برای ترکیب و ادغام بدون حد و مرز روش های مختلف و پشتیبانی از پردازش اطلاعات، همکاری ومستندسازی، نیروهای مسلح آلمان درخواست کرده است تا یک سیستم پشتیبانی آینده نگاری جدید طراحی گردد،

پس از بررسی سیستم های پشتیبانی آینده نگاری موجود، به عنوان مثال : رادار نواورانه EIT، جعبه ابزار آینده نگاری  و مانیتور رقابتی، نیروهای مسلح آلمان  متوجه شد که هیچ یک از سیستم های IT  یک پشتیبانی جامع، مشارکتی و چند روشی را از فرآیند اینده نگاری استراتژیک ندارد. این موضوع می تواند با این واقعیت که پروژه های آینده نگاری استراتژیک  مانند پروژه های تحقیق و توسعه از فراآیندهای منحصر به فرد استفاده می کند و عمدتا توسط سازمان ها جهت حل مشکلاتی خاص یا سوالات پیچیده ی استراتژیک؛ به کار گرفته می شود. جعبه ابزار آینده نگاری یک پلتفرم اثبات مفهوم اسن که صرفا اطلاعات مربوز به روش آینده نگاری قابل اجرا در فاز های متفاوت فرایند آنده نگاری را ارائه می کند: اما اما ویژگی های بشتری برای ارتباطات، فرایند تصمیم گیری یا قواعد و قوانین را بدست نمی دهد. رادار نواوری EIT یک پلترفرم آنلاین است که ذینفعان مختلف شریک در فرایند آینده نگاری را در دسترس قرار می دهد اما فاقد رسمی سازی دستور عالمل تصمیم گیری است و مانیتور رقابتی هم هنوز در مراحل نمونه می باشد. این دلایلی است که موجب شد تا نیروهای مسلح آلمان به اسن سمت حرکت کهن که فرآیند آینده نگاری خود را ایجاد نماید، که در این مقاله ارائه شده است،

بخش بعدی این مقاله مروری از اجزای اصلی و مسائل طراحی سیستم پشتیبانی آینده گاری را ارائه می کند.  بخش سوم توسعه سیستم پشتبانی آینده نگاری که RAHS نامیده میشود راارائه می نماید (Risk Assessment andHorizon Scanning). این بخش نیز شامل مروری کلی از اینکه این سیستم چگونه یک مشکل ساده را حل میکند؛ می شود.  سپس ما بررسی سیستم  RAHS می پردازیم و می بینیم که چطور در مسائل مربوط به طراحی و مستند سازی  آموزه ها کمک می کند.  در نهایت ما با یک خلاصه از مفاهیم احرایی سیستم طرح شده در شرایط یک شرکت؛ نتیجه گیری خواهیم کرد.

2. اجزا و مسائل طراحی سیستم پشتیبانی آینده نگاری

Amanatidou و Guy  چارچوبی را جهت مفهومی سازی پویایی سیستمهای پشتیبانی، ایجاد نمودند. بر طبق مطالعات آن ها آینده نگاری باید به صورت یک سیستم فرایند ها، بازیگران، اهداف، ورودی ها و خروجی های شناخته شود. هدف اصلی سیستم پشتیبانی آینده نگاری حمایت و پشتیبانی از سیستم های پیچیده  وبسیله ابزار های در دسترس بازیگران، تضمین شفافیت و ثبات نتایج آینده گاری و پشتیبانی  اثر بخش از حجم بسیار بالای اطلاعات بدون محدود کردن انعطاف پذیری فرایند آینده نگاری ؛ می باشد. تعداد کمی کارهای قبلی در آزمایش اجزا و راهنمای طراحی برای سیستم های پشتیبانی، وجوددارد. Banuls و Salmeron در مورد اجزا و مسائل طراحی سیستم های پشتبانی تحقیقاتی انجام داده اند. بر طبق تعاریف آن ها یک سیستم پشتیبانی آینده نگاری باید در جهت پشتیبانی از موارد زیر هدف گذاری شده باشد:

 • قواعد نظم در فرایند های آینده نگاری
 • ترکیب و ادغام روش های مختلف آینده نگاری
 • استفاده مجدد از نتایج فعالیت های آینده نگاری
 • فرایند تصمیم گیری مشارکتی

 چهار زیر بخش ذیل به تفسیر این اجزا ی سیستم های پشتیبانی را بوسیله خلاصه نتایج مسائل طراحی، آزمایش می کند.

 

2.1 قواعد نظم در فرایند های آینده نگاری

فرایند و روش قلب هر پروژه آینده نگاری می باشند. بر اساس حوزه پروژه و حوزه خاص مورد علاقه، فرایند و روش ساختار فعالیت های آینده نگاری را شکل می دهند، از روش مورد استفاده، و  متخصصین مورد نیاز آگاهی می دهد.

شکل 1 فرایند آیند نگاری را بر اساس Horton  Sutherland و Woodroofو Voros نمایش می دهد.

قواعد منظم در آینده نکاری استراتژیک

همانطور که شکل 1 نشان می دهد، فرایند کلی به سه فاز تقسیم می شود: ورودی، آینده نگاری و خروجی. فاز ورودی  با تدوین یک سوال استراتژیک و تشخیص حوزه پروژه آیندهنگاری شروع می شود. گام دوم فاز ورودی گرد آوری اطلاعات می باشد. اطلاعات از منابع مختلف مانند: اینترنت، مصاحبه با متخصصین و انتشارات ؛ استخراج ، جمع اوری و به صورت مناسب  ذخیره می شوند.

گام اول در فاز آینده نگاری ساختار بندی و تحلیل این اطلاعاتمی باشد . گام دوم نگاه ومرور عمیق این اطلاعات جهت ساخت دیدگاه می باشد. Voros  برای گام بعدی از عبارت “اکتشاف” استفاده می کند، که به فعالیت هدفمند در نگاه رو به جلو برای ساخت دیدگاه های آینده ” ترجمه شده است. در گام سوم آینده های جایگزین طرح و ارزیابی می شوند، و استراتژی های مرتبط با آن های ساخته و تکامل می بایند. هر گام در فرایند اینده نگاری میتواند با روش های اختصاص یافته پشتیبانی شود، که  فرایند ایجاد ارزش را به وسیله تضمین گذار از اطالاعات به عمل  با وجود کاهش پیچیدگی و عدم قطعیت ها؛ مورد حمایت قرار می دهد. Sutherland و Woodroof روش های اینده نگاری متفاوتی را به جهت هر مرحله از فرایند اینده نگاری پیشنهاد می دهند. دو روش عمده مورد استفاده ” تحلیل روند و تکنیک سناریو می باشد.

راه حل های نرم افزاری پشتیبان فرایند های آینده نگاری   باید با ارائه اطلاعاتی در مورد روند فرایند همچون افق زمانی، روش های آینده نگاری، متخصصین و … صورت پذیرد.

2.2 ترکیب و ادغام روش های مختلف آینده نگاری

Popper روش های آینده نگاری را به دوگروه تقسیم نمود: طبیعت آنها (کمی و کیفی) و توانایی آن ها (خلاقیت، تخصص، شواهد و تعاملات).  روش های خلاق بر ابتکار و نواوری افراد تکیه داشت، در حالی که روش های تخصصی نیازمند دانش ذاتی افراد می باشد. روش های مبتنی بر شواهد به دنبال توضیح پیش بینی پدید های قطعی بوسیله ابزار و شاخص های  آماری و اندازه گیری می باشد. بسیاری روش ها مانند دلفی یا طوفان فکری در ماهیت بصورت جمعی و مشارکتی هستند و علاوه بر این روشی تعاملی شناخته می شوند. در یک رویکرد جامع فرایند آینده نگاری، نتایج حاصل از یک روش آینده نگاری ممکن است به عنون ورودی برای روش دیگر مورد استفاده قرار گیرد. جهت مدیریت میزان اطلاعات مورد نیاز در حالت و شکل خاص، بسیاری از روش های آینده نگاری بر حمایت سیستم های پشتبانی تکیه می کنند. با این حال، گام های مهم در راستای سیستم های پشتیباتی آینده نگاری موفق، ادغام چند روش – کیفی و کمی می باشد.

محققان در حال حاضر روش های نواورانه ای را ایجاد کرده اند که چند روش را با یدکیگر ترکیب می نماید روشی که بوسیله ICT حمایت می شود. De Miranda Santo و همکارانش روشی این چنینی را در یک مطالعه راجع به فناوری نانو صورت دادند. Skulimowski[30] یک روش تلفیقی و  سیستم حمایت تصمیم گیری  متناسب برای مدیریت اطلاعات بر آینده اجتماعی و روند های تکنولوژی را ؛ توسعه داد. در تلاشی برای حمایت فعالت های آینده نگاری آن ها  آزمایشگاه Deutsche Telekom  یک ابزار دیده بانی سیگنال های ضعیف ، یک ابزار جمع اوری ایده  و یک پلتفرم برای میزبانی و تسهیل مباحث مرتبط با موضوعات آینده نگاری را؛ معرفی نمود، ابزار جمع اوری ایده و ابزار دیده بانی بوسیله الگوریتم متنی  به یکدیگر مرتبط بودند و اگر یک تیم ایده ای جدید را وارد نماید ابزار دیده بانی  اطلاعات را بر روند های مرتبط ارائه می نماید.

2.3 استفاده مجدد از نتایج فعالیت های پیش بینی

به منظور سرعت بخشیدن به فرایند های آینده نگاری، سیستم پشتیبان آینده نگاری می بایست اطلاعات استفاده شده در فعالیت های آینده نگاری قبلی که مرتبط با موضوع حاضر می باشد را در دسترس قرار دهد. به منظور استفاده مجدد از اطلاعات ذخیره شده می بایست فرمت های متداولی استفاده گردد. دو روش کلی می تواند مشخص شود: استاندارد های سازمانی برای مثال) یا استاندارد های صنعتی، برای ذخیره سازی و بازیابی از آنجایی که معمولا ایجاد وتوسعه یک روش شخصی بسیار هزینه بر و زمان بر است، استفاده از پایگاه های داده یک روش معمول است.در مورد دوم کیفیت اطلاعات اغلب ناشناخته است. Markmann و همکارانش یک بررسی را بروی پایگاه های داده موجود انجام دادند؛ با هدف شناسایی موقعیت صنعتی (فنی) پایگاه های داده برای پروژه خود ” CoMo”  . بر طبق تحقیقات آن ها دو نوع اصلی از اطلاعات وجود دارد. اولین نوع بر اساس ورودی های متخصصین و محققان است در حالی که دومی بر اساسی مشارکت فعال از ارتباطات کاربران است. هریک دارای ویژگی های خود است: در مورد اول: از آنجایی که اطلاعات از متخصصین ناشناخته می باشد، هیچ راهی جهت شناخت روایی اطلاعات نوع اول وجود ندارد. در مورد دوم  اطلاعات تولید شده توسط جمع بازنویسی شده است و این روش ها نیازدارند تا کنترل شوند تا از میزان کیفیت آن ها اطمینان حاصل شود و نیز انگیزشی نیاز است تا مشارکت فعال را ترویج نماید. در هر دو مورد کیفیت اطالاعات ناشناخته است. بنابراین هم لازم و هم معقول بنظر می رسد که هر پروژه آینده نگاری دارای مجموعه ورودی های اطلاعاتی و پایگاه اطلاعاتی مختص به خود باشد.

2.4 فرایند تصمیم گیری مشترک

Mackay و Metcalfe بحث می کنند که دقت آینده نگاری زمانی که گرو های مختلف با ابعاد مختلفی  با یدگری کار می کنند؛ افزایش می یابد. عموما فعالیت های آینده نگاری شامل تعداد مختلفی ذینفع می شود که به صورت مشترک با هم کار می کنند. هماهنگی شرکت کنندگانی که اغلب از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند در فرآیند آنده نگاری؛ وقت گیر و پیچیدهاست.  Rohrbeck و Gemünden در اولین کنفرانس آینده نگاری برلین در سال 2007 نیاز برای توسعه ابزار های آینده نگاری مشترک را به عنوان نیازی پایه ای  در سرعت بخشیدن به همکاری بین ذینعان مختلف را ؛ شناسایی کردند. این ابزار باید به متخصصین در بحث های مشترک، ارزیابی و تفحص در نتایج آینده نگاری ؛ کمک نماید. تکامل تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی  همانند ایمیل، وب و ویدئو کنفرانس نیز  عملی حمایتی از فعالیت های آینده نگاری از طریق اینترنت را انجام می دهد.

به طور خلاصه . سیستم پشتیبانی آینده نگاری باید بتواند حمایتی مبتنی بر وب را برای رای دهی گروه و خلاصه سازی نتایج مشترک؛ ارائه نماید. تکنیک های مختلفی نظیر مدل سازی تحلیل، تحلیل ریخت شناسی، سناریو ها، روش های چند معیاره یا شبیه سازی میتواند در راستای حمایت از حل مشکلات جمعی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این سیستم های پشتیبانی آینده نگاری باید تکنیک های متفاوتی نظیر مشاوره های تعاملی یا تحلیل تطبیقی  را برای اطمسنان از توافق قضاوت های متخصصین؛ ارائه نماید.

سیستم RAHS نیروهای مسلح آلمان

3.1 شناسایی مشکلات و اهداف سیستم

تحلیل آینده مرتبط با امنیت وظیفه مرکزی در برنامه ریزی استراتژیک نیرو های مسلح آلمان می باشد. در این زمینه،  نیروهای مسلح آلمان بایداز شفافیت، وضوح و اثبات پذیری فعالیت های آینده نگاری و نتایج آن؛ اطمینان حاصل نماید. تا به امروز، آینده نگاری استراتژیک به صورت مشترک توسط نیرو های مسلح و متخصصینی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند انجام شده است. فعالیت های آینده نگاری به شدت از سوی ICT  حمایت نمی شود» نتیجتا فرایند آینده نگاری استراتژیک  پیچیده، وقت گیر و هزینه بر بوده است.

وضعیت فعلی نشان می دهد که  نیروهای مسلح آلمان جهت معرفی یک سیستم پشتیبانی آینده نگاری جهت سرعت بخشیدن و بهبود فعالیت های آینده نگاری؛ نیاز مبرم دارد. بین سال های 2007 تا 2009  نیروهای مسلح آلمان تحلیل و ارزیابی جامع و مختلفی را از راه حل های نرم افزاری موجود انجام داد. با فهمیدن این موضوع که در تشخیص نیاز ها شکست خورده اند، ان ها پروژه ای را تحت عنوان ارزیابی ریسک و بررسی آینده (RAHS) طراحی کردند تا مولفه هایی را ایجاد کنند و یک سیستک آینده نگاری مشترک مبتنی بر وب  را آزمایش نمایند. (تا اواخر 2013).

 هدف کلی پروژه RAHS  ایجاد یک سیستم نرم افزاری بود که یک محدوده وسیعی از روش های آینده نگاری ادغام شده با پوشش روش های فردی و جمعی فرایند آینده نگاری را ؛ ارائه نماید. این سیستم می بایست ویژگی های مدیریت پروژه و پایگاه های داده ای جهت ذخیره سازی نتایج فعالیت های آینده نگارای را؛ دارا می بود. علاوه بر این، تصمیم گیران داخلی ، متخصصین خارجی و همکاران از دیگر سازمان ها باید قادر به همکاری در پروژه آینده نگاری استراتژیک می بودند.شرکت کنندگان در پروژه که از لحاظ جغرافیایی پراکنده بودند باید می توانستند در یک محیط اینترنی حاضر باشند و بحث کنند و محتوای خود را به اشتراک بگذارند، و همچنین نتیجه گیری کنند .

3.2 طراحی و توسعه سیستم

بعد از تعریف کاربران مورد نیاز و نیز سفارشی سازی سیستم براساس تجربیات کاربران با پلتفرم های دیگر، مانند پروژه وبسایت از پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا، 9 واحد عملیاتی به اجرا درآمد: پروژه های فعال، پیکره سازی روش،  مجموعه منابع، پایگاه داده روند، پایگاه داده عامل، دنیای سناریو، آرشیو پروژه ها، رادار روند و صفحات زرد(جدول 1).

بخش بعدی نشان می دهد که این واحد های عملیاتی چگونه به نیازهای بحث شده در بالا مرتبط می شوند.

3.2.1 قوانین نظم در فرآیند های آینده نگاری

فرایند RAHS متشکل از فازهای تحقیق، تحلیل، طرح ریزی، مفهوم، ارتباطات و مانیتورینگ می شود. هر فاز توسط روش های مختلفی حمایت می شود، که طبقه بندی و توصیف شده اند و بین آن ها ارتباطاتی هم وجود دارد. سیستم از پروژه ها پشتیبانی می کند شامل پروژ های گروهی و فردی  و نقش افراد کلیدی مانند مدیریت پروژه، مدیر پروژه و عوامل پروژه.  مشارکت کنندگان را می توان بوسیله روش یا فرایند جدا کرد. این موضوع به ادغام متخصصان خارجی جهت  تخصیص آن ها به فازهای پروژه بدون دسترسی به مجموعه داده های داخلی؛ منجر می شود. پیکربندی هر پروژه بوسیله پروژهای واحد فعال عملکردی اجرا شده است.

نوع 5: تکنولوژی جدید و یا استفاده ی خلاقانه از یک تکنولوژی موجود برای ساخت محصولات نو

ما مواردی را میبینیم که در آنها کارآفرینان نه تنها از تکنولوژی قدیمی موجود استفاده می کنند، بلکه برای ساخت محصول نو. دکتر داوی شتی در بیمارستان خود، یک مدل از نگهداشت سرپایی در دسترس و قابل تامین مالی برقرار کرده که کثالی در این باب می باشد. این بیمارستان بصورت کنفرانس ویدیویی با پزشکان دیگر در زمینه های مختلف در هندوستان به کشور های دیگر نیز در ارتباط می باشد که این امر باعث بهبود روابط کشور‌ها نیز می گردد. کارآفرینان اجتماعی همچنین فراتر از انتظارات موجود از یک تکنولوژی موجود قدم می گذارند. دکتر بریچ کوتاری یک کتاب برای بچه‌ها در ادبیات مختص سنی آن می نویسد. در کل، آن‌ها نتایج و دست یافته های خود در یوتیوب، وب گاه های دیگر و غیره به نمایش می گذارند تا هر کسی به آن‌ها دسترسی داشته باشند.بعضی کتاب ها، بصورت کتب مصور برای کودکان می باشند که بازدهی بهتری در ملکه کردن مقوله ی مربوطه در ذهن آن‌ها دارند. نوآوری در استفاده از انواع زبان های هندی و خارجی در محصولات (کتاب‌ها و بازی ها) دسترسی به دیگر کشورها را دو چندان آزاد می کند.

کارآفرینان اجتماعی باید گام را فراتر از بکارگیری تکنولوژی موجود و در دسترس بردارند. فعالیت بوک باکس Pvt LTD دکتر بریج کوتاری بر سر ماموریت اجتماعی ایجاد کتابی برای هر کودک در زبانش فعالیت می کند. در اینجا تجربه خواندن وجود دارد که می تواند از طریق پلتفورم های رسانه صوتی تصویری انتقال پیدا کند، شامل چاپ و پرینت. بوکباکس نه تنها از تکنولوژی موجود (مثل تلوزیون، اینترنت و موبایل های نوآور) برای ارتقاء توانایی یادگیری کودکان استفاده می کند، بلکه تکنولوژی های جدید تری را برای ارائه نوآوری در فرآیند و محصول نوآوری م یکند. آن از آخرین کانال توزیع دیجیتال برای خواندن استفاده می کند. آ«ها محتویات را بروی یوتیوب، وب و غیره قرار می گیرند تا همگان بدان دسترسی داشته باشند. همچنین آنی بوک (کتاب انیمیشنی) برای پشتیبانی از مهارت های زبانی و خوانشی بوده است. آنی بوک‌ها داستان های انیمیشنی برای کودکان هستند که راوی با زیرنویس های همان زبان کلام در تصویر نمایش می شود، و هر کلمه در زمان بندی خاصی برجسته می گردد تا مهارت های خواندن کودکان بصورت خودکار و ناخودآگاه تقویت شود. در ادامه او شکل دیجیتالی دو زبانه کتاب را نوآوری کرده که می تواند داستان را به زمان و صدای فرد ضبط کند. اخیراً بوکباکس مدلی برای ارائه ابزارهای تبدیل داستان در زبان های خوانندگان توسعه داده است. نوآوری در استفاده از زبان های خارجی و هندی و محصولاتشان (کتاب، بازی) باعث ارتقاء دسترسی به سایر کشورها می گردد. هم اکنون آنی بوک های بوکباکس در 25 زبان زنده دنیا موجود هستند. در عین پشتیبانی از پخش تلوزیونی، DCD/VCD، موبایل، آی پدها، تبلت ها، اینترنت، آنها محصولات جدید نوآوری شده مثل بازی های مناسب برای اندرویدها را دارند.

پیشنهاد8: برای بازخورد عمیق تر و موثرتر اجتماعی، کارآفرینان مدل های مختلفی هنگام ترکیب کردن دو یا چند نوع از موارد یاد شده ی بالا را دارد.

موارد بحث شده در بالا ترکیبی از نظریه ی اجتماعی باندورا و نظریه ی TAM دیویس را باز خورد می کند. با این حال TAM به بهتر شدن نظریه پردازی و با استفاده از تکنولوژی قدیمی بهتر کمک می کند.

3.2.2 ترکیب و ادغام روش های آینده نگاری

روش واحد های کاربردی شامل تمامی روش های آینده نگاری می شود که از سوی سیستم RAHS  پیشنهاد شده است. انتخاب این روش ها بر اساس یک مرور جامع و بررسی تعاملات روش های آینده نگاری بکار گرفته شده از قسمت های مختلف می باشد.  بیشتراز 150 روش آینده نگاری شناسایی شدند و بسیار دارای رویکرد یکسانی هستند اما با اسم های مختلفی شناخته می شوند. روش ها خوشه بندی شدند و در گروه هایی جهت کاهش روش های مشابه قرار گرفتند. 39 روش باقی مانده به فازهای مختلفی  از فرایند آینده نگاری تخصیص داده شدند، بر اساس سطح همکاری و دانش آن ها و بر اساس ویژگی های Popper ] ، تعاملات، تخصص و مدارک ، طبقه بندی شدند.  به منظور طبقه بندی 39 روش آینده نگاری، روش های ورودی و خروجی سازگار مشخص شد. اولین نمونه از روش های 18 RAHS  حمایت کننده ICT در سیستم RHAS اجرا شدند. در حال حاضر 21 روش توسط ICT پشتیبانی نمی شدند  اما  در سیست قرار داده شدند و  کاربران می توانند آن را دانلود کنند. جدول 2  مرور ی ب این 39 روش در سیستم RHAS می باشد.

در سیستم RAHS هر روش می تواند با روش های دیگر ترکیب شود و سیستم پس زمینه مورد نیاز بر اساس زمان و تلاش لازم را جهت بدست آوردن نتایج از یک روش منحصر به فرد را ارائه می کند. منابع و مستندات بیشتر مانند دستورالعمل ها و قالب ها دریک واحد عملیاتی ذخیره شدند و در دسترس کاربران قرار می گیرند. روش پیکربندی  همچنین به کاربران در جهت انتخاب یک روش مناسب در داخل یک پروژه آینده نگاری تازه ایجاد شده کمک می کند. مدیر پروژه می تواند از 3 گزینه پیش رو یکی را نتخاب کند: اولین مورد فرایند اینده نگاری اجرا شده  (تحقیق، تحلیل، طرح ریزی،مفهوم و … ) می باشد.  یک یا دو روش برای هر فاز فرایند می توانند انتخاب شوند. د.مین مورد یک نظر سنجی از کاربر جهت ارائه بهترین روش برای پروژه آینده نگاری وی می باشد. ( برای مثال” شما از یک فرایند داده محور یا تخصص محور می واهید استفاده کنید؟ و … ). سومین مورد  روش از پیش تعریف شده میباشد در این حالت  دو روش آینده نگاری ارائه می شوند یکی پشتیانی شونده توسط ICT  برای پروژه های مبتنی بر سناریو و دیگری مبتنی بر وقابع می باشد. (شکل 2).  روش از پیش تعریف شده به مدیرانی که تجربه ندارند در انتخاب روش مناسب برای محدوده تحقیق خود کمک می کند.

3.2.3 استفاده مجدد از نتایج آینده نگاری

هر پروژه آینده نگاری خروجی هایی نظیر وقایع، عوامل، ریسک . سناریوها و.. را تولید می نماید. سیستم پایگاه دادهایی که در ذیل اشار شده است را جهت استفاده مجدد ارائه می کند: پایگاه داده های وقایع، عوامل، سناریو ها و… . داده های ایجاد شده می توانند به صورت عمومی و خصوصی طبقه بندی گردند. و هر کدام بر حسب سطح دسترسی خود مورد استفاده قرار گیرند.

3.2.4 تصمیم گیری جمعی

سیستم RAHS مبتی بر مرورگر بوده و دارای امکانات وب  و همکاری عملیاتی در پروژهای آینده نگاری می باشد. اکثر واحد های عملیاتی  اجازه می دهد تا اظهار نظر امتیاز دهی ، تولید داده بوسیله دیگر کاربران انجام شود . تمامی عملیات ها می توانند به صورت خارجی یا داخلی انجام شوند. الگوریتم های حمع اوری ورودی های مشتریک شامل تحلیل واریانس نیز توسط RAHS اجرا شده اند.

استفاده مجدد از آینده نگاری استراتژیک

برای دسترسی به سیستم فقط کاربران مجاز شده توسط نیروهای مسلح آلمان می توانند وارد سیستم شوند. در عمل بدان معنی است که برای همه کاربران مجوز رسمی به صورت تشریفاتی جهت استفاده از سیستمصادر می شود و در صورتی که همه آن ها موافق باشند دیگر کاربران میتوانند به سیستم و اطلاعات و نتایج بدست آمده دسترسی داشته باشند. ( موسسات تحقیقاتی، موسسات عمومی، شرکت های ملی و فرا ملی ازجمله کاربران سیستم می باشند.) اطلاعات تماس کاربران توسطواحد عملکردی صفحات زرد ارائه شده است.

3.3 نمایش سیستم RAHS

این بخش  جزئیات اجرای روش های از پیش تعریف شده برای پروژه های  اکتشافات آینده مبتنی بر سناریو  را ارائه می کند و نیز چگونگی اجرای روش های  انتخابی با یدیگر را به نمایش می گذارد. اجرای 6 روش  انتخابی زیر به عنوان نماینده ای برای تمامی روش های ict  ساپورت  داخل سیستم RAHS می باشد

روش 1: اسکن محیطی توسط STEEP/V

این روش شناسایی می کند، تحلیل می کند و عواملی را که میتوانند بر روی موضوع مورد نظر تاثیر بگذارند را ترتیب بندی می کند. در صحبت کلی، برخی از عوامل قبلا درطی  مرحله طوفان فکری اولیه  و یا در طول دوره پروژه های دیگری که در پایگاه داده عوامل ترتیب بندی شده اند؛ شناسایی شده اند. سیستم RAHS  یک ساختار ریخت شناسی را ارائه میکند که گارابران میتوانند طبقه ها را در سیستمم  STEEP/V اضافه یاحذف نمیاند.( تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و…). مشارکت کنندگن می توانند عامل جدیدی را ایجادکنند، توضیحاتی را اضافه کنند یا نظری را بر عوامل موجود  وارد نمایند،و یا حتی عوامل را در طول طبقات جابجا کنند.

روش 2 : تحلیل تاثیر عدم قطعیت

این روش برای پروژه های شناسایی عوامل کلیدی مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی عوامل شناسایی شده ساختار بندی شده و توضیحاتی داده شده در روش 1  ارزیابی و ترتیب بندی می شوند این کار به وسیله عدم قطعیت های آن ها و تاثیرات آن  بر روی موضوع مورد تحقیق انجام می شود. فاکتور های با عدم قطعیت و تاثیر بالا به عنوان عامل کلیدی شناخته شده و در روش 3 مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت اجازه به همکاری وجلوگیری از ارزیابی مغرضانه در کارگاه، سیستم RAHS  به هر یک از شرکت کنندگان یک ماتریس منحصر بفردی را ارائه میکند. (محور های آن تاثرات و عدم قطعیت ها هستند). سیستم RAHS  تمامی ورودی های را جمع و به نمایش می گذارد.  مدیر پروژه می تواند تمامی ارزیابی ها را مشاهده نماید: یک نقطه از ماتریس در شکل 3 نشان داده شده است که میانگین همه امتیازات را تعریف می کند.  بوسیله  حرکت موس بر روی نقاط می توان ارزیابی های مختلف را مشاهده نمود. بوسیله این ابزار مدیر پروژه می تواند به سرعت تمامی ارزیابی های فردی را مشاهده کند.

شکل 3 ورودی های جمع اوری شده از تمامی شرکت کنندگان را نشان می دهد. رنگها مشخص کننده سطح سازگاری در رارزیابی های فردی می باشد. نقاط قرمز نشان دهنده فاکتور با پایین ترین سطح سازگاری می باشد.  بالعکس آن نقاط سبز می باشد. بدین ترتیب مدیر پروژه می تواند روش های افزودنی را اجرا نماید مانند کارگاه ها یا نقشه ذهنی که جهت بحث در مورد عامل با کمترین میزان سازگاری و بنابراین ارزیابی  عوامل محیطی را درماتریس عدم قطعیت نهایی نماید.

روش 3: سناریوسازی اکتشافی

اولین گام در این روش ایجاد پیش بینی مرتبط با آینده هرعامل کلیدی می باشد. سیستم RAHS به صورت خودکار تمامی عامل های کلیدی را انتقال داده و  شرکت کنندگان را در یک پروژه پیشنهادی جهت ایجاد یک پیش بینی برای هر عامل کلیدی، دعوت می نماید . این موارد جمع شده و ترکیب می شوند توسط مدیریت پروژه . نتیجه یک طرح طبقه بندی شده شامل تمامی عوامل و پیش بینی های آن ها می باشد. سیستم RAHS سپسی به طور خودکار یک ماتریس سازگار محور را بر اساس این پیش بینی ها انجام می دهد. تمامی شرکت کنندگان می توانند هر جفت پیش بینی ها را بر اساس مقیاس 1 تا 5  با توجه به میزان سازگاری آن ها انجام دهند.  شکل 4 یک ماتریس ارزیابی سازگاری را نشان می دهد.  جفت پیش بینی  3A و 1C دارای بالاتری سطح  سازگاری هستند و 2C و 1C دارای پایین ترین سطح سازگاری می باشند.

سناریو سازی اکتشافی

شکل 4 از رنگ هایی مشابه با شکل 3 استفاده می نماید. در اینجا مدیران پروژه می توانند از روش های اضافی برای ارزیابی اختلافات زیاد بین نظرات شرکت کنندگان استفاده نمایند. مدیر پروژه از یک الگوریتم جهت تفکیک ورودی های ارزشی سازگاری جهت محاسبه سناریوهای استفاده می نماید.  زمانی که سناریو ها محاسبه شدند، سناریوهای باقی مانده می تواند بر اساس  تعاریف حد سازگاری قبلی خوشه بندی شده و سپس به صورت یک نمودار سه بعدی جهت تفسیر مستقیم خوشه های سناریو  نمایش داده شوند. ( شکل 5 را ببینید). خوشه های سناریو مشابه به یک شماره رنگ شناسایی می شوند. فاصله بین خوشه های سناریو میزان اختلاف آن ها را نشان میدهد.

در محیط کارگاهی 3 الی 5 سناریو بر اساس روش ذیل انتخاب می شوند.

روش 4: ارزیابی گزینه استراتژیک

این روش جهت ارزیابی سناریو های و توسعه استراتژی بر ای هر یک از آن ها انجام خواهد شد. در سیستم RAHS یک یک استراتژی از تعداد زمینه های مختلفی از عملکرد های ساخته می شود، هر مجومه گزینه های استراتژیک بوسیله شرکت کنندگان در محیط کارگاهی تعریف می شود. مثالی از یک زمینه عملی می تواند توسعه ارتش با سه گزینه استراتژیک باشد: “اندازه ارتش غربی افزایش می یابد ” ، ” ارتش غربی اندازه خود را ثابت حفظ میکند” و ” ارتش غربی به طور مداوم اندازه خود را کاهش می دهد”. سیستم RAHS  شامل یک نمایش گرافیکی است که به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا زمینه عملی و گزینه های استراتژیک را اضافه یا حذف نمایند. انتخاب هر گزینه استراتژیک برای هر زمینه عملی یک استراتژی را میسازد، و همچنین می تواند درمحیط کارگاهی انجام شود. استراتژی های ایجاد  شده در مقابل سناریوهای انتخابی داخل یک ماتریس ارزیابی استراتژی قرار میگیرند.   در اینجا نیز می تواند به صورتمشترک ارزیابی انجام شود. شرکت کنندگان  استراتژی – سناریو  ی خودرا دریک مقیاس 1 تا 5 شناسایی می کنند.  نتایج ارزیابی برای هر استراتژی و سناریو جمع اوری می شود. یک استراتژی – سناریوی خوب بایک استراتژی قوی مشخص می شود.  قوت هر استراتژی ونیز تهدید متصل شده به هر  سناریو  معیار های هستند جهت مشخص کردن اینکه آیا تصمیم گیرندگان یک استراتژی قوی را انتخاب کرده اند یا یک ترکیب از گزینه های استراتژیک را انتخاب نموده اند.

روش 5: سناریو نویسی درسیستم RAHS

این روش بهترین قالب و شیوه را پشتیبانی می نماید. تمامی داده ها و تحلیل های داخل یک پروژه (شامل سناریو های انتخاب شده و استراتژی های مربوطه) می تواند  در فرمت های مختلفی استخراج گردند. (برای مثال ورد یا پاور پوینت). بر اساس داده های استخراج شده، شرکت کنندگان انتخاب شده می توانند مقالات را ایجاد نمایند. نتایج این روش ها در سیستم RAHS آپلود می شوند.

سناریو نویسی در سیستم rahs

روش 6: مانیتورینگ سناریو

عوامل و پیش بینی (طرح) های آنا می تواند با توجه به اصلاح نظرات و داده های تغییر داده شده توسط  مشارکت کنندگان ،در طول زمان تغییر نمایند. سیستم RAHS  تغییرات توسط مدیر پروژه را شناسیایی میشود، کسی که می تواند فرایند سناریو را به منظور  ایجاد داده های جدید و  اطمینان از بروز رسانی اطلاعات توسط شرکت کنندگان برنامه را اجرا نماید.

مانیتورینگ سناریو

سیستم RAHS در 3 پروژه بسیارمتفاوت استفاده شد.

 1. عملیات صلح 2025 : 38 کارشناس با پراکندگی جغرافیایی از دانشگاه، موسسات تحقیقاتی، سیاستو نظامی در توسعه سناریوهای عملیاتی حفظ صلح آینده، درگیر شدند. سه کارگاه در سه قاره در طی 18 ماه برگزار شد. پروژه با هدف افزایش مباحثه در ارتباط با استراتژی های آینده و نیازمند ی های عملیاتی با ارائه همکاری توسعه یافته در سناریو های عملیاتی حفظ صلح برای سیاست گذاران و کسانی که بهاحتمال زیاد به طور فعال در این گونه عملیات در گیر هستند.
 2. رشد ترافیک هوایی، انرژی و محیط 2040 : در این پروژه آینده نگاری آلمانی که 4 ماه به طول انجامید، 18 کارشناس از صنایع و دانشگاه سناریو های محتمل را  با توجه به آینده ی حمل و نقل هوایی، چگونگی استفاده از منابع انرژی های جدید در صنعت و نوع تغییرات زیر ساختاریهایی که به منظور استفاده از آن ها نیاز است؛ ایجاد و تحلیل نمودند. نهایتا، نتیجه برای خطوط هوایی، تولید کنندپان هواپیماو فرودگاها  از نتایج جمع اوری شده استخراج گردید.
 3. آینده پویایی – سناریو ها برای ایالات متحده امریکا در 2030: این مطالعه سناریو های آینده با توجه به پویایی در امریکا در 2030 توسط موسسات برای تحقیقات پویایی انجام شد. 37 کارشناس از آلمان و امریکا ، 3 عضو از موسسات تحقیقات پویایی و 7 عضو از سازمان RAND  بر روی این مطالعه کار کردند. (بین ژانویه 2012 و آگست 2013). نتایج این مطالعه  پشتیبانی کننده سیایت گذاران، کسب و کار ها و افراد لوسیله کمک آنها در اتخاذ تصمیمات پویا؛ بوده است.

 تمامی مدیران پروژه و شرکت کنندگان این 3 پروژه بئسیله متخصصان به منظور شناسایی مزایا ومعایب  و پتانسیل بهبود سیستم پشتیبان آینده نگاری RAHS  مصاحبه به عمل آمد. خلاصه ای از این مصاحبه ها و نکات آموزشی آن در ذیل آورده شده است.

3.4 قوانین نظم در فرایند های پیش بینی

شرکت کنندگان در هر 3 پروژه اظهار داشتند که مدیرین داده های کیپارچهۀ سیستم RAHS ، همراه با پیکر بندی و مدیریت پروژه بدون دردسر  استفاده از سیستم را بسیار آسان نموده است. همچنین این سیستم برای وضوحف شهودی بود و کارایی در زمان  مورد تقدیر قرار گرفت. شرکت کنندگان نتایج هر مرحله از پروژه  را قابل ردیابی  دیدند و  فرایند آینده نگاری را شفاف و پایدار یافتند. نکات بیشتری که به دست آمد  مفهوم حق و حقوق بود که تمایز بین داده های به اشتراک گذاشته شده و خصوصی به اسانیگیاده سازی شد و شرکت کنندگان به  نیروهای مسلح آلمان اعتماد کردند تا داده های پروژه را ذخیره نمایند. در محیط ها دیگریکه رقبا با همدیگر بر روی سناریو های آینده کار می کنند، اعتماد کردن بسیار سخت می باشد. شرط لازم برای یک پروژه آینده نگاری مشترک ایجاد یک سیستم بی طرف و مستقل برای اجرا می باشد.

بسیاری از شرکت کنندگان به این نکته اشاره نمودند که گزینه های حفظ حریم خوصوصی خیلی روشن نیست و برخی دیگر اشاره بر این داشتند که فیلم ها آنلاین و سولالات متداول می تواند به درک سیستم سرعت بخشد.

ادغام و ترکیب روش های آینده نگاری

واکنش به مستند سازی روش ها به ویژه در قالب های مختلف برای روش های مبتنی بر کارگاه، بسیار م    ثبت بود.  به این دلیل که جریان مدائم اطلاات را در زول پروژه تضکین می نماید. در مطالعه عملیات های صلح و  مطالعه آینده پویایی  برخی شرکت کنندگان همچنان در تلاش برای درک و بکارگیری روش های آینده نگاری بودند، به ویژه در روش های پیچیده آن نظیر سناریوسازی و اکتشافی.   شرکت کنندگان پیشنهاد دادند که آموزش پیشرفته ای دراستفاده از روش ها می تواند به حل این مشکلات کمک نماید.  برخی از شرکت کنندگان  با تجربه آینده نگاری با شناسایی روش هایی که علاقه مند بودند تا آن ها را بکار گیرند مشکل داشتند.  تحقیقات آینده باید بر این مشکلات متمرکز شود – با  فراهم نمودن توصیه های مفید و بهترین شیوه ها.

استفاده مجدد از فعالیت های آینده نگاری

تا انجا که به پردازش داده ها و اسناد و مدارک مربوط می شود، سیستم RAHS ثابت کرد که  قابلیت استفاده، پایگاه های داده به اشتراک گذاشته شده و منبحذخیره داده های و ابزار های بازیابی  اساسا برای بهربرداری بالا هستند.

یکی از مشکلات عمده و اساسی هر سه پروژه امنیت اطلاعات بود. گذشته از ویژگی های امنیتی مانند HTTPS، کلمه عبور قوی، نظارت بر فعالیت کاربران و محدودیت های گوناگون در انتقال داده ها،  تنها کاربران مجار می توانند به RAHS دسترسی داشته باشند و اطلاعات می تواند درمحیط خصوصی و عمومی طبق بندی شود.  علاوه بر این سیستم RAHS در داخل یک محیط امن و با میزباین نیرو های مسلح آلمان اجرا می شود که عموما سطح اعتماد در این سستم بسیار بالا است

تصمیم گیری مشترک

موسسه تحقیق پویایی کرابری دوستانه نزم افزاری و احتمال به اشتراک گذاری بر زمان ، داخل یک زمینه با پراکندگی جغرافیایی کارشناسان را برجسته دانستند. شرکت کنندگان بدون وقفه برای تصمیم گیری مشارکتی فعال در تمام مراحل پروژه دسترسی داشتند. برخی  از شرکت کنندگان اشاره داشتند که  جمع بندی نتایج برای آن ها مبهم بوده است. آن ها قضاوت های شخصی خود را  در یک روش ارائه دادند و سپس نتایج را جهت روش بعدی جمع بندی نمودند. آنها تلاش کردند تا ورودی ها شخصی خود را شناسایی کنند با توجه به اینکه RAHS از اینکه اطلاعات چگونه و با چه الگوریتمی ساخته شده است  شفافیتی را ارائه نمی دهد. تحقیقات آینده می بایست  سطح شفافیت را برای شرکت کنندگان مورد بررسی قراردهد. برخی از شرکت کنندگان اشاره داشتند که آن ها تمایل داشتند تا ورودی های خود را از طریق دستگاه موبایل  یا تبلت  اعمال نمایند.  RAHS  اپلیکیشن موبایلی را ارائه نداده است .

آموخته های عمومی

 برخی بازخورد ها در واقعیت وجود دارد که هر کاربر  باید دارای اینترنت دائمی باشد. اگرچه این مورد در آلمان یا امریکا مشکل محسوب نمی شود اما برای مطالعات عملیاتی 2025 در آدیس ابادا  Addis Ababa یک مشکل محسوس به حساب می اید. در صورتی که پروژ های آینده نگاری در گستره قاره های و کشوری انجام می شود باید سیستم افلاین هم ارائه گردد.

خلاصه و نتایج

هدف اصلی این مقاله نشان دادن توسعه و پیاده سازی سیستم پشتیبانی آینده نگاری برای نیروهای مسلح آلمان بود. بر اساس نتایج تحلیل ها نویسندگان پیشن هاد میکنند که موارد زیر در اجرای چنین سیستمی در نظر گرفته شود: فرایند آینده نگاری جامع با یک مجموعه ای از روش های آینده نگاری یکپارچه ؛ یک پایگاه دانش به اشتراک گذاشته، و تصمیم گیری مشارکتی . سیستم RAHS یک فرایند آینده نگاری برگرفته از Horton و Sutherland و Woodroof و Voros شده است و 39 روش آینده نگاری را پیشنهاد می کند. روش های بیشتر می تواند به صورت ماژولار یا افزوانه ای اضافه شود. یک روش پیکربندی به کاربران در انتخاب روش ها به 3 طریق کمک می نماید: 1) بر طبق فازهای فرایند آینده نگاری: تحقیق، انالیز، طرح ریزی، پیش بینی؛ اجرا و … 

2 ) یک نظر سنجی که از روش های آینده نگاری از پیش تعریف شده برگرفته از ویژگی های Popper’ از تعاملات، متخصصین و مدارک استفاده می نماید. 

3) دو فرایند آینده نگاری ازپیش تعریف شده، در آینده روش های ترکیبی استاندار بیشتری در سیستم RAHS ثبت خواهد شد.
18 روش پیش بینی کانلا توسط ICT پشتیبانی می شوند از جمله تحلیل تاثر عدم قطعیت ها، سناریو سازی اکتشافی و ارزیابی گزین های استراتژیک . بزرگترین دستاورد اجرای روش های در فاز مفهومی بود. بررسی نشان داد که روش های با پشتیبانی سیستم های ICT از توسعه و ارزیابی استراتژی در محدود ه سیستم های پشتیبانی آینده نگاری نایاب هستند. ساخت یک استراتژی مبتنی برسیستم RAHS نیاز به بک باور کامل در روش ها و الگوریتم های استفاده شده ؛ دارد. بنابراین نتایج فاز مفهومی جهتی را برای اجرای استراتژی ارائه می کند.
سیستم به چند طریق از آینده نگاری پشتیبانی می کند:
تبادل اطلاعات و نتایج،امکان ارزیابی مشارکتی ، و عملیات تثبیتی. همچنین امکان جمع اوری نتایج فردی . در راستای Mackay و Metcalfe ما متوجه شدیم که تصمیم گیری مشترک با استفاده از روش های متفاوت به وضوح نتایج بهتریرا نسبت به فرایند فردی ارائه می کند. بسته به نوع پروژه و تعدا شرکت کنندگان، مدیر پروژ باید تصمیم بگیرد که چه تعداد باید به همکاری اختصاص داده شوند. علاوه بر این متخصصان باید از تخصص های مختلف گرداوری شده باشند.
در صحبت کلی، اجرای اجزای سیستم پشتیبانی آینده نگاری بوسیله Banuls و Salmeron مطرح شده ، ثابت شده است: نتایج شفاف هستند و پیش بینی پروژه ها بر طبق یکپارچه سازی اجرای کار و مدیریت پروژه موثر تر هستند . پایگاه های داده RAHS اجازه استفاده مجدد از نتایج و ویژگی های مشرک اجازه ورود داده های مختلف و دقیقتر را می دهد. در نتیجه سیستم RAHS تنها یک ابزار برای فرایند آینده نگاری نیست بلکه اجازه می دهد تا توسعه مداوم و مشترک دانش آینده صورت پذیرد

References:

[1] R. Rohrbeck, J.O. Schwarz, The value contribution of strategic foresight: Insights from an empirical study of large European companies, Technol. Forecast. Soc. Change 80 (8) (2013) 1593–1606.
[2] B. Rasmussen, P.D. Andersen, K. Borch, Managing transdisciplinarity in strategic foresight, Creat. Innov. Manag. 19 (1) (2010) 37–46.
[3] T. Heger, R. Rohrbeck, Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields, Technol. Forecast. Soc. Change 79 (5) (2012) 819–831.
[4] B. Johansen, Get There Early: Sensing the Future to Compete in the Present, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 2007.
[5] R. Kreibich, Zukunftsforschung zur Nachhaltigkeit—Forschungsfelder, Forschungsförderung, Forschungspolitik, Working Paper 2009/34, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin, 2009.
[6] P. Destatte, Foresight: a major tool in tackling sustainable development, Technol. Forecast. Soc. Change 77
(9) (2010) 1575–1587.
[7] A.S.—K. Pang, Futures 2.0: rethinking the discipline, Foresight 12 (1) (2010) 5–20.
[8] W. Mittelstaedt, Evolutionäre Zukunftsforschung, in: R. Popp, E. Schüll (Eds.), Zukunftsforschung und Zukunftsgestaltung: Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2009, pp. 117–128.
[9] V. Banuls, J. Salmeron, Scope and design issues in foresight support systems, Int. J. Foresight Innov. Policy 7 (4) (2011) 338–351.
[10] J. Keller, H.a. von der Gracht, The influence of information and communication technology (ICT) on future foresight processes — results from a Delphi survey, Technol. Forecast. Soc. Change (Aug. 2013),http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.07.010, (in press).
[11] J. Schatzmann, R. Schäfer, F. Eichelbaum, Foresight 2.0 —definition,overview & evaluation, Eur. J. Futur. Res. 1 (1) (2013).
[12] C. Markmann, I.-L. Darkow, H. von der Gracht, A Delphi-based risk analysis—identifying and assessing future challenges for supply chain security in a multi-stakeholder environment, Technol. Forecast. Soc. Change 80 (9) (2013) 1815–1833.
[13] M. Bengisu, R. Nekhili, Forecasting emerging technologies with the aid of science and technology databases, Technol. Forecast. Soc. Change 73 (7) (2006) 835–844.
[14] M. de Miranda Santo, G.M. Coelho, D.M. dos Santos, L.F. Filho, Text mining as a valuable tool in foresight exercises: a study on nanotechnology, Technol. Forecast. Soc. Change 73 (8) (2006) 1013–1027.
[15] T.U. Daim, G. Rueda, H. Martin, P. Gerdsri, Forecasting emerging technologies: use of bibliometrics and patent analysis, Technol. Forecast. Soc. Change 73 (8) (2006) 981–1012.
[16] C. Markmann, P. Ecken, H.A. von der Gracht, I.-L. Darkow, G. De Lorenzis, E. Foltin, D. Hartmann, N. Helfenbein, M. Münnich, C. Stillings, Trend database design for effectively managing foresight knowledge—a sophisticated FTA content base architecture to enable foresight processes, Fourth International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis, Seville, 2011.
[17] M. Durst, S. Stang, L. Stößer, F. Edelmann, Kollaboratives Trendmanagement, HMD–Praxis der Wirtschaftsinformatik, 273(47), 2010, pp. 78–86.
[18] N. Thom, Foresight in Innovation Networks: The EIT Innovation Radar example, 4th ISPIM Innovation Symposium, Wellington, New Zealand, 2011, pp. 1–14.
[19] M. Godet, The art of scenarios and strategic planning tools and pitfalls, Technol. Forecast. Soc. Change 65 (1) (2000) 3–22. 13 C. Durst et al. / Technological Forecasting & Social Change xxx (2014) xxx–xxx Please cite this article as: C. Durst, et al., A holistic approach to strategic foresight: A foresight support system for the German
Federal Armed Forces, Technol. Forecast. Soc. Change (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2014.01.005
[20] A.L. Porter, Technology futures analysis: toward integration of the field and new methods, Technol. Forecast. Soc. Change 71 (3) (2004) 287–303.
[21] D. Mietzner, G. Reger, Advantages anddisadvantages of scenario approaches for strategic foresight, Int. J. Technol. Intell. Plann. 1 (2) (2005) 220–239.
[22] V.A. Zeithaml, R.N. Bolton, J. Deighton, T.L. Keiningham, K.N. Lemon, J.A. Petersen, Forward-looking focus: can firms have adaptive foresight? J. Serv. Res. 9 (2) (2006) 168–183.
[23] R. Rohrbeck, H.G. Gemünden, Strategische Frühaufklärung—Modell zur Integration von markt- und technologieseitiger Frühaufklärung Einleitung, Vorausschau und Technologieplanung, 2006, pp. 159–176.
[24] Abteilung Zukunftsentwicklung und Langfristige Sicherheitsvorsorge, http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/RcexDYAwDAXRWVjA7unYAmiQA1bylWAiYmB96NA173jmL5MbURyHSeGRpxV9eCjsd6SGNe mZFN7qUeDIFC7btD2aTqpF7LLYZHeS4IryndrvBVzz0L0etz5M/(Accessed July 17, 2013).
[25] K. Burmeister, K. Jannek, Foresight im Mittelstand—Ergebnisse der Studie 2008 und Ergänzung 2011,http://www.z-punkt.de/fileadmin/be_user/D_ News/D_2011_01_Newsletter/BMBF.pdf(Accessed March 05, 2013).
[26] C. Markmann, H.A. von der Gracht, J. Keller, R. Kroehl, Collaborative foresight as a means to face future risks —an innovative platform conception, Proceedings of the 9th International ISCRAM Conference, Vancouver, BC, Canada, 2012, pp. 1–5.
[27] B. Moos, Managing acquired knowledge from different network partners: the role of knowledge management systems, Proceedings of the 11th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Leipzig, Germany, 2013, pp. 737–751.
[28] E. Amanatidou, K. Guy, Interpreting foresight process impacts: steps towards the development of a framework conceptualising the dynamics of‘foresight systems’, Technol. Forecast. Soc. Change 75 (4) (2008) 539–557.
[29] R. Rohrbeck, N. Thom, H. Arnold, IT tools for foresight: the integrated insight and response system of Deutsche Telekom Innovation Laboratories, Technol. Forecast. Soc. Change (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.09.015, (in press).
[30] A. Skulimowski, A foresight support system to manage knowledge on information society evolution, Proceedings of the 4th International Conference Social Informatics, Lausanne, Switzerland, 2012, pp. 246–259.
[31] Horton, A simple guide to successful foresight, Foresight 1 (1) (1999) 5–9.
[32] W.J. Sutherland, H.J. Woodroof, The need for environmental horizon scanning, Trends Ecol. Evol. 24 (10) (2009) 523–527.
[33] J. Voros, A generic foresight process framework, Foresight 5 (3) (2003) 10–21.
[34] P. Bishop, A. Hines, T. Collins, The current state of scenario development: an overview of techniques, Foresight 9 (1) (2007) 5–25.
[35] P. Durance, M. Godet, Scenario building: uses and abuses, Technol. Forecast. Soc. Change 77 (9) (2010) 1488–1492.
[36] R. Popper, How are foresight methods selected? Foresight 10 (6) (2008) 62–89.
[37] M. Maio Mackay, M. Metcalfe, Multiple method forecasts for discontinuous innovations, Technol. Forecast. Soc. Change 69 (3)
(2002) 221–232.
[38] G. Tichy, The over-optimism among experts in assessment and foresight, Technol. Forecast. Soc. Change 71 (4) (2004) 341–363.
[39] K. Weigand, T. Flanagan, K. Dye, P. Jones, Collaborative foresight: complementing long-horizon strategic planning, Technol. Forecast. Soc. Change (Sep. 2013),http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.08.016,(in
press).
[40] K. Kok, M. van Vliet, I. Bärlund, A. Dubel, J. Sendzimir, Combining participative backcasting and exploratory scenario development: experiences from the SCENES project, Technol. Forecast. Soc. Change
78 (5) (2011) 835–851.
[41] R. Rohrbeck, H. Gemünden, The road ahead for research on strategic foresight: insights from the 1st European conference on Strategic Foresight, 1st European Conference on Strategic Foresight, Berlin, Germany, 2007.
[42] M. Hilbert, I. Miles, J. Othmer, Foresight tools for participative policy-making in inter-governmental processes in developing countries: lessons learned from the eLAC Policy Priorities Delphi, Technol. Forecast. Soc. Change 76 (7) (2009) 880–896.
[43] Z_. Punkt, Foresight toolbox, http://www.zukunft-im-mittelstand.de/ (Accessed July 13, 2013).
[44] JRC/ITPS —European Comission, Description of foresight methods, http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/methods. htm(Accessed July 13, 2013).
[45] H. S. Center, Exploring the future: tools for strategic futures thinking, http://hsctoolkit.bis.gov.uk/The-tools.html(Accessed July 13, 2013).
[46] Z_. Punkt,http://www.z-punkt.de/288.html(Accessed July 13, 2013).
[47] T. von Gienanth, H. Wibke, S. Köppe, Peace Operations 2025, Center for International Peace Operations (ZIF), Berlin, 2012.
[48] N. Randt, Air traffic growth, energy and the, environment 2040,http:// www.lls.mw.tum.de/index.php?id=29(Accessed March 05, 2013).
[49] ifmo: the future of mobility—scenarios for the United States in 2030, http://www.ifmo.de/basif/pdf/projekte/Scenario_USA_web_presentation_ 2013, 05en.pdfAccessed March

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه